Renewing Your WIC Account

Once per year, you will have a recertification appointment to renew your child’s WIC eligibility.

During your appointment, we will:

 • Confirm your family income, or child’s Medi-Cal status
 • Talk about your child’s growth and nutrition
 • Connect you with other community resources
 • Load more food benefits onto your WIC card

WIC counselors are here to educate and empower you to build a healthy future for your family. We encourage you to ask questions and bring up any challenges you are facing. We will do our best to help, or connect you with someone who can.

If you need to replace your WIC card, let your WIC counselor know. We are happy to replace it.

To reassess eligibility, please provide your family's proof of income. If your appointment is by phone, you will be texted a link to upload photos of your items on your appointment day.

Examples:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Paystub or statement from the last 30 days
 • Disability pay
 • Unemployment benefits
 • Social Security benefits
 • Other

If you do not have an income or Medi-Cal, tell your WIC counselor at your appointment.

If your child has a doctor's appointment coming up, please ask the doctor to fill out this form with your child's height, weight, and iron results to update our growth charts. If this information is not available, please keep your WIC appointment.

If your appointment is in person, bring your child and we will measure them at the WIC office.

Most PHFE WIC appointments are currently by phone or video. However, we are offering limited in-person visits for select appointments. If you have been notified that your appointment will be in-person, read below for more details.

We are looking forward to seeing you!

To keep your family and our staff safe, we follow CDC and OSHA guidelines, including:

 • Offering masks to those who do not have them
 • Cleaning high-touch surfaces before each appointment, and
 • Limiting the number of participants in the office at one time, and in only designated locations within the office

Please be on time for your appointment and call the phone number on the door when you arrive. If you are more than 15 minutes late, we may have to reschedule your visit.

Masks are strongly recommended for everyone age 2 and older regardless of vaccination status.

We recommend that children who are not needed for the appointment remain with a guardian or other child care option.

We will ask you the following COVID-19 screening questions when you arrive. If you become ill or answer "yes" to any of the following questions, please contact us to reschedule your appointment.

Have you had any of the following symptoms in the last 10 days?

 • Fever (at or above 100.4°F)
 • Chills
 • Cough
 • Shortness of breath/difficulty breathing
 • New loss of taste or smell

Have you had contact with a person known to be infected with or suspected to have COVID-19 in the last 10 days?

Are you subject to a quarantine or isolation order?

每一年,我们将会帮您预约小朋友的年度WIC资格审核。

在您的WIC预约, 我们将会:

 • 确认您的家庭收入或孩子的医疗白卡的是否生效
 • 谈谈您孩子的成长和营养相关资讯
 • 提供其他社区资源
 • 在您的 WIC 卡上加载更多食品福利

WIC 工作人员会提供资讯来帮助您建立一个健康的家庭。 我们鼓励您提出问题或提出您面临的任何挑战。我们将尽最大努力帮助您,或转介您到其他社区资源。

若您需要补办新的 WIC 卡,请告知您的 WIC 工作人员。我们很乐意帮您补办。

我们需要您提供您家庭的收入证明来审核资格。 如果您的预约是一个电话预约,您将会收到一个链接,用于在预约当天上传您资料的照片。

例如

 • 有效的医疗白卡卡号
 • 过去 30 天的工资明细或薪资条
 • 伤残补助明细
 • 失业救济金明细
 • 社会保障福利明细
 • 其他收入证明

如果您沒有收入或 没有医疗白卡,請在預約時告诉我们的WIC工作人员。

如果您的孩子近期将会去看医生,请让医生在此表格中填写您孩子的身高、体重和验血/贫血的报告,以更新孩子的生长图表。即使您没有这些资料,您还是可以继续完成您的 WIC 预约。

如果您的预约是要到我们的办事处完成的面对面预约,请带上您的小朋友,我们将会在 WIC 办公室为他们测量。

大部分的 PHFE WIC 预约目前还是通过电话或视频完成的。但是,我们有为特定的预约提供有限的面对面服务。如果您被告知您的预约将是面对面的,请阅读以下内容以了解更多详细讯息。

我们期待与您相见!

为了确保您的家人和我们员工的安全,我们遵循 CDC 和 OSHA 规定,包括:

 • 为没有口罩的人提供口罩
 • 在每次预约前频繁的清洁与消毒人常接触的地方,以及
 • 限制同时来访办公室的人数,并且仅限办公室内的指定地点

请准时赴约,并在您到达时拨打门口的电话号码。如果您迟到超过 15 分钟,我们可能需要重新安排您的预约。

无论疫苗接种情况如何,2 岁以上的每个人都需要佩戴口罩。

我们建议不需要来预约的儿童,请由监护人或其他托儿服务照顾。

当您到达时,我们会问您以下 COVID-19 筛查问题。如果您生病或对以下任何问题回答“是”,请联系我们重新安排您的预约

在过去的 10 天内,您是否有以下任何症状?

 • 发烧(等于或高于 100.4°F)
 • 发冷
 • 咳嗽
 • 呼吸急促/呼吸困难
 • 新的味觉或嗅觉丧失

在过去 10 天内,您是否与已知感染或疑似感染 COVID-19 的人有过接触?

您是否受到隔离或隔离令的约束?

Mỗi năm một lần, bạn sẽ có một cuộc hẹn tái chứng nhận để gia hạn điều kiện nhận WIC của con bạn.

Trong cuộc hẹn của bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xác nhận thu nhập gia đình của bạn, hoặc tình trạng Medi-Cal của con bạn
 • Nói về sự phát triển và dinh dưỡng của con bạn
 • Kết nối bạn với các tài liệu thông tin với cộng đồng khác
 • Nạp thêm phúc lợi thực phẩm vào thẻ WIC của bạn

Nhân viên WIC tư vấn cho bạn một nền tảng tương lai lành mạnh cho gia đình bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào bạn đang gặp phải. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp hoặc kết nối bạn với một người nào đó có thể.

Nếu bạn cần thay thế thẻ WIC của mình, hãy cho nhân viên tư vấn WIC của bạn biết. Chúng tôi rất vui khi thay thế nó.

Để đánh giá lại điều kiện nhận WIC , vui lòng cung cấp bằng chứng thu nhập của gia đình bạn. Nếu cuộc hẹn của bạn qua điện thoại, bạn sẽ nhận được một đường dẫn để tải lên hình ảnh giấy tờ của bạn trong ngày hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Cùi check hoặc lương thu nhập trước thuế trong vòng 30 ngày gần đây
 • Lương trợ cấp cho người khuyết tật
 • Trợ cấp cho người thất nghiệp
 • Trợ cấp An sinh Xã hội
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn.

Nếu con bạn sắp tới có cuộc hẹn với bác sĩ, vui lòng yêu cầu bác sĩ điền vào mẫu đơn này với kết quả chiều cao, cân nặng và sắt của con bạn để cập nhật biểu đồ tăng trưởng. Nếu bạn chưa có thông tin này, xin vẫn giữ cuộc hẹn của bạn với WIC.

Nếu bạn có hẹn ở văn phòng WIC, vui lòng mang bé theo chúng tôi sẽ cân và đo bé tại văn phòng WIC.

Hầu hết các cuộc hẹn với PHFE WIC hiện là qua điện thoại hoặc video. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp các cuộc gặp trực tiếp có giới hạn cho các cuộc hẹn được chọn. Nếu bạn đã được thông báo rằng cuộc hẹn của bạn sẽ gặp trực tiếp, hãy đọc phần bên dưới để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn!

Để giữ an toàn cho gia đình bạn và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc của CDC và OSHA, bao gồm:

 • WIC sẽ cung cấp khẩu trang nếu bạn không có
 • Làm sạch các bề mặt tiếp xúc nhiều trước mỗi cuộc hẹn, và
 • Giới hạn số lượng người trong văn phòng cùng một lúc và chỉ ở các địa điểm được chỉ định trong văn phòng

Vui lòng đến đúng giờ hẹn và gọi số điện thoại đặt trước cửa khi bạn đến. Nếu bạn đến muộn hơn 15 phút, chúng tôi có thể sắp xếp lại cuộc hẹn cho bạn

Khẩu trang được khuyến khích sử dụng cho tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên bất kể tình trạng chích ngừa.

Chúng tôi khuyến nghị những trẻ em không cần thiết cho cuộc hẹn nên ở lại với người giám hộ hoặc lựa chọn chăm sóc trẻ em khác.

Chúng tôi sẽ hỏi bạn các câu hỏi kiểm tra COVID-19 sau đây khi bạn đến. Nếu bạn bị ốm hoặc trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp lại cuộc hẹn.

Bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong 10 ngày qua không?

 • Sốt (ở hoặc trên 100.4 ° F)
 • Ớn lạnh
 • Ho
 • Thở gấp / khó thở
 • Mất vị giác hoặc mùi mới

Bạn có tiếp xúc với một người được biết là bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong 10 ngày qua không?

Bạn có đang khuyết khích phải tuân theo lệnh cách ly hoặc cách ly không?