Renewing Your WIC Account

Once per year, you will have a recertification appointment to renew your child’s WIC eligibility. If your appointment is in person at a WIC office, please bring your child(ren) with you and their most recent vaccination history. If you cannot bring your child please bring their recent medical records with height, weight, and anemia test results.

If your appointment is by phone, we will text you a link to upload photos of your child’s medical records on your appointment day.

During your appointment, we will:

 • Confirm your family income, or child’s Medi-Cal status
 • Talk about your child’s growth and nutrition
 • Connect you with other community resources
 • Load more food benefits onto your WIC card

WIC counselors are here to educate and empower you to build a healthy future for your family. We encourage you to ask questions and bring up any challenges you are facing. We will do our best to help or connect you with someone who can.

If you need to replace your WIC card, let your WIC counselor know. We are happy to replace it.

Prepare for your appointment

To reassess your eligibility, please provide your family’s proof of income. Let your WIC counselor know if you do not have proof of income.

Examples include:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Paystub or statement from the last 30 days
 • Disability pay
 • Unemployment benefits
 • Social security benefits
 • Other

If you do not have an income or Medi-Cal, tell your WIC counselor at your appointment.

If you have moved, please provide one of the following items that shows your current address and full name:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Any mail
 • Any bill
 • Driver's license or ID
 • Bank statement
 • Car registration/insurance
 • Other

If you do not have proof of residency or Medi-Cal, tell your WIC counselor at your appointment.

If your appointment is by phone, we will text you a link to upload photos of your items on your appointment day.


每一年,我们将会帮您预约小朋友的年度WIC资格审核。

在您的WIC预约, 我们将会:

 • 确认您的家庭收入或孩子的医疗白卡的是否生效
 • 谈谈您孩子的成长和营养相关资讯
 • 提供其他社区资源
 • 在您的 WIC 卡上加载更多食品福利

WIC 工作人员会提供资讯来帮助您建立一个健康的家庭。 我们鼓励您提出问题或提出您面临的任何挑战。我们将尽最大努力帮助您,或转介您到其他社区资源。

若您需要补办新的 WIC 卡,请告知您的 WIC 工作人员。我们很乐意帮您补办。

我们需要您提供您家庭的收入证明来审核资格。 如果您的预约是一个电话预约,您将会收到一个链接,用于在预约当天上传您资料的照片。

例如

 • 有效的医疗白卡卡号
 • 过去 30 天的工资明细或薪资条
 • 伤残补助明细
 • 失业救济金明细
 • 社会保障福利明细
 • 其他收入证明

如果您沒有收入或 没有医疗白卡,請在預約時告诉我们的WIC工作人员。

如果您的孩子近期将会去看医生,请让医生在此表格中填写您孩子的身高、体重和验血/贫血的报告,以更新孩子的生长图表。即使您没有这些资料,您还是可以继续完成您的 WIC 预约。

如果您的预约是要到我们的办事处完成的面对面预约,请带上您的小朋友,我们将会在 WIC 办公室为他们测量。

Mỗi năm một lần, bạn sẽ có một cuộc hẹn tái chứng nhận để gia hạn điều kiện nhận WIC của con bạn.

Trong cuộc hẹn của bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xác nhận thu nhập gia đình của bạn, hoặc tình trạng Medi-Cal của con bạn
 • Nói về sự phát triển và dinh dưỡng của con bạn
 • Kết nối bạn với các tài liệu thông tin với cộng đồng khác
 • Nạp thêm phúc lợi thực phẩm vào thẻ WIC của bạn

Nhân viên WIC tư vấn cho bạn một nền tảng tương lai lành mạnh cho gia đình bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi và đưa ra bất kỳ thắc mắc nào bạn đang gặp phải. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp hoặc kết nối bạn với một người nào đó có thể.

Nếu bạn cần thay thế thẻ WIC của mình, hãy cho nhân viên tư vấn WIC của bạn biết. Chúng tôi rất vui khi thay thế nó.

Để đánh giá lại điều kiện nhận WIC , vui lòng cung cấp bằng chứng thu nhập của gia đình bạn. Nếu cuộc hẹn của bạn qua điện thoại, bạn sẽ nhận được một đường dẫn để tải lên hình ảnh giấy tờ của bạn trong ngày hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Cùi check hoặc lương thu nhập trước thuế trong vòng 30 ngày gần đây
 • Lương trợ cấp cho người khuyết tật
 • Trợ cấp cho người thất nghiệp
 • Trợ cấp An sinh Xã hội
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn.

Nếu con bạn sắp tới có cuộc hẹn với bác sĩ, vui lòng yêu cầu bác sĩ điền vào mẫu đơn này với kết quả chiều cao, cân nặng và sắt của con bạn để cập nhật biểu đồ tăng trưởng. Nếu bạn chưa có thông tin này, xin vẫn giữ cuộc hẹn của bạn với WIC.

Nếu bạn có hẹn ở văn phòng WIC, vui lòng mang bé theo chúng tôi sẽ cân và đo bé tại văn phòng WIC.