Your In-Person WIC Appointment

PHFE WIC offers in-person office visits by appointment only. We are looking forward to seeing you!

To keep your family and our staff safe, we follow CDC and OSHA guidelines, including:

 • Providing masks to those who request them,
 • Cleaning high-touch surfaces before each appointment, and
 • Limiting the number of participants in the office at one time, and in only designated locations within the office

Please be on time for your appointment and call the phone number on the door when you arrive. If you are more than 15 minutes late, we may have to reschedule your visit.

Masks are strongly recommended for everyone age 2 and older regardless of vaccination status.

We recommend that children who are not needed for the appointment remain with a guardian or other child care option.

We will ask you the following COVID-19 screening questions when you arrive. If you become ill or answer "yes" to any of the following questions, please contact us to reschedule your appointment.

Have you had any of the following symptoms in the last 10 days?
 • Fever (at or above 100.4°F)
 • Chills
 • Cough
 • Shortness of breath/difficulty breathing
 • New loss of taste or smell

Have you had contact with a person known to be infected with or suspected to have COVID-19 in the last 10 days?

Are you subject to a quarantine or isolation order?

我们期待与您相见!

为了确保您的家人和我们员工的安全,我们遵循 CDC 和 OSHA 规定,包括:

 • 为没有口罩的人提供口罩
 • 在每次预约前频繁的清洁与消毒人常接触的地方,以及
 • 限制同时来访办公室的人数,并且仅限办公室内的指定地点

请准时赴约,并在您到达时拨打门口的电话号码。如果您迟到超过 15 分钟,我们可能需要重新安排您的预约。

无论疫苗接种状态如何,我们强烈建议 2 岁及以上的客人佩戴口罩。

我们建议不需要来预约的儿童,请由监护人或其他托儿服务照顾。

当您到达时,我们会问您以下 COVID-19 筛查问题。如果您生病或对以下任何问题回答“是”,请联系我们重新安排您的预约

在过去的 10 天内,您是否有以下任何症状?

 • 发烧(等于或高于 100.4°F)
 • 发冷
 • 咳嗽
 • 呼吸急促/呼吸困难
 • 新的味觉或嗅觉丧失

在过去 10 天内,您是否与已知感染或疑似感染 COVID-19 的人有过接触?

您是否受到隔离或隔离令的约束?

Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn!

Để giữ an toàn cho gia đình bạn và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc của CDC và OSHA, bao gồm:

 • WIC sẽ cung cấp khẩu trang nếu bạn không có
 • Làm sạch các bề mặt tiếp xúc nhiều trước mỗi cuộc hẹn, và
 • Giới hạn số lượng người trong văn phòng cùng một lúc và chỉ ở các địa điểm được chỉ định trong văn phòng

Vui lòng đến đúng giờ hẹn và gọi số điện thoại đặt trước cửa khi bạn đến. Nếu bạn đến muộn hơn 15 phút, chúng tôi có thể sắp xếp lại cuộc hẹn cho bạn

Khẩu trang được khuyến khích sử dụng cho tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên bất kể tình trạng chích ngừa.

Chúng tôi khuyến nghị những trẻ em không cần thiết cho cuộc hẹn nên ở lại với người giám hộ hoặc lựa chọn chăm sóc trẻ em khác.

Chúng tôi sẽ hỏi bạn các câu hỏi kiểm tra COVID-19 sau đây khi bạn đến. Nếu bạn bị ốm hoặc trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp lại cuộc hẹn.

Bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong 10 ngày qua không?

 • Sốt (ở hoặc trên 100.4 ° F)
 • Ớn lạnh
 • Ho
 • Thở gấp / khó thở
 • Mất vị giác hoặc mùi mới

Bạn có tiếp xúc với một người được biết là bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong 10 ngày qua không?

Bạn có đang khuyết khích phải tuân theo lệnh cách ly hoặc cách ly không?