Your First WIC Appointment

Welcome to WIC! If you are new to WIC or re-enrolling after two years, please watch this video.

What should I expect at my first WIC appointment?
 • An eligibility assessment
 • A review of the WIC program
 • A nutrition assessment for each family member that is enrolling

If you qualify for WIC benefits, you will receive a WIC card that you can use to buy food each month.

You will be asked to show the following items. If your appointment is by phone, you will be texted a link to upload photos of your items on your appointment day.

Examples:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Paystub or statement from the last 30 days
 • Disability pay
 • Unemployment benefits
 • Social Security benefits
 • Other

If you do not have an income or Medi-Cal, tell your WIC counselor at your appointment.

Examples:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Any mail
 • Any bill
 • Driver's license or ID
 • Bank statement
 • Car registration/insurance
 • Other

If you do not have proof of residency or Medi-Cal, tell your WIC counselor at your appointment.

Examples:

 • Active Medi-Cal numbers
 • Health insurance card
 • Birth certificate
 • Newborn crib card
 • Driver's license or ID
 • Car registration
 • Medical records
 • Immunization card
 • Foster child letter/placement
 • Other

This is required only if you are pregnant. It must include your first and last name.

Examples:

 • Positive pregnancy note from doctor
 • Ultrasound picture
 • Prenatal vitamin prescription
 • Other

PHFE WIC appointments are currently in person at a WIC office or by phone or video.

欢迎来到 WIC!如果您是新加入 WIC 或在 2 年后重新注册,请观看此视频。 如需中文字幕, 请至影片设定区开启。

第一次 的WIC 预约我应该预期什么?

 • 参加资格评估
 • WIC 计划的详细介绍
 • 对每个申请WIC的家庭成员进行营养咨询

如果您有资格领取WIC 福利,您将收到一张 WIC 卡,您每个月可以使用WIC卡来购买 WIC 食品。

您将会被要求提供以下的资料。如果您预约是一个电话预约,您将会在您预约的当天收到一个链接来上传所需的资料。

例如

 • 有效的医疗白卡卡号
 • 过去 30 天的工资明细或薪资条
 • 伤残补助明细
 • 失业救济金明细
 • 社会保障福利明细
 • 其他收入证明

如果您沒有收入或 没有医疗白卡,請在預約時告诉我们的WIC工作人员。

例如

 • 有效的医疗白卡卡号
 • 任何邮件
 • 任何账单
 • 驾照或身份证
 • 银行对帐单
 • 汽车登记/保险
 • 其他地址证明

如果您沒有地址證明或 没有医疗白卡,請在預約時告訴我们的WIC工作人员。

例如

 • 有效的医疗白卡卡号
 • 医疗保险卡
 • 新生儿的医院床卡
 • 汽车牌照
 • 出生证明
 • 驾照或身份证
 • 病历
 • 疫苗卡
 • 寄养子女相关信件
 • 其他

如果您是一位孕妇, 以下是您可以提供的怀孕证明。它必须包含您的全名。

例如

 • 医生提供的阳性怀孕证明
 • B超照
 • 孕期维他命处方签
 • 其他

Chào mừng bạn tới WIC! Nếu bạn vừa mới tham gia WIC hoặc đăng ký lại sau hai năm, xin vui lòng xem video sau đây. Nếu bạn cần phụ đề tiếng Việt, vui lòng vào phần cài đặt video.

Tôi nên kỳ vọng gì ở cuộc hẹn đầu tiên với WIC?

 • Những câu hỏi về điều kiện tham gia WIC
 • Tìm hiểu về chương trình WIC
 • Những câu hỏi về dinh dưỡng cho các thành viên đăng ký cho WIC

Nếu bạn hội đủ điều kiện nhận phúc lợi WIC, bạn sẽ nhận được thẻ WIC để mua thực phẩm WIC mỗi tháng.

Bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị những thông tin sau đây. Nếu cuộc hẹn của bạn qua điện thoại. WIC sẽ nhắn cho bạn đường dẫn để gửi thông tin vào ngày hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Cùi check hoặc lương thu nhập trước thuế trong vòng 30 ngày gần đây
 • Lương trợ cấp cho người khuyết tật
 • Trợ cấp cho người thất nghiệp
 • Trợ cấp An sinh Xã hội
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Bất kỳ thư từ nào
 • Đơn thanh toán
 • Bằng lái xe hoặc thẻ ID
 • Giấy đăng ký xe / bảo hiểm xe
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có bằng chứng về cư trú hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Giấy khai sinh
 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ ID
 • Hồ sơ bệnh án
 • Thẻ tiêm chủng
 • Giấy đăng ký xe
 • hẻ thông tin có chiều cao và cân nặng của bé
 • Thư chứng minh người giám hộ nuôi dưỡng
 • Những bằng chứng khác

Bạn chỉ cần trình ra thông tin này nếu bạn đang mang thai. Thông tin bạn đưa ra phải có tên và họ của bạn.

Ví dụ:

 • Giấy chứng nhận mang thai từ bác sĩ
 • Hình siêu âm
 • oa thuốc Vitamin cho phụ nữ mang thai
 • Những bằng chứng khác